Verrijdbare Bluswagen

PA50  Poederbluswagen 50 kilo

PA50 Poederbluswagen 50 kilo

SA150 Schuimbluswagen 150 liter

SA150 Schuimbluswagen 150 liter

KB10 Bluswagen CO2

KB10 Bluswagen CO2

KB20 Bluswagen CO2

KB20 Bluswagen CO2

KB50 Bluswagen CO2

KB50 Bluswagen CO2

SA25 Schuimbluswagen 25 liter

SA25 Schuimbluswagen 25 liter

SA50 Schuimbluswagen 50 liter

SA50 Schuimbluswagen 50 liter

SA100 Schuimbluswagen 100 liter

SA100 Schuimbluswagen 100 liter

Lithium Bluswagen Li50 50 Lith-M 2

Lithium Bluswagen Li50 50 Lith-M 2